การลงทุน
Money

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี เลดี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี เลดี้ บัญชีเดียวเพื่อผู้หญิง คุ้มครองทั้งชีวิต และโรคมะเร็ง

Photo by Brooke Cagle on Unsplash

บัญชีฝากเงินพร้อมคุ้มครอง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี เลดี้ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคลธรรมดา ที่เป็นเพศหญิงเท่านั้น โดยผู้ที่เปิดบัญชีปะเภทนี้จะได้รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 10,000 บาท ซึ่งจะคำนวนจากยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน และได้รับความคุ้มครองมะเร็งระยะลุกลามสูงสุด 2 ล้านบาท

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี เลดี้ ได้รับความคุ้มครองอย่างดี บัญชีนี้เฉพาะ กุลสตรีเท่านั้น

ลักษณะของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี เลดี้ เป็นประเภทเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต โดยไม่ต้องฝากทุกเดือน และมีการจ่ายดอกเบี้ยคืนทุก ๆ 6 เดือน สามารถถอนได้และได้รับดอกเบี้ยตามจริง

Photo by Gabrielle Henderson on Unsplash

เงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี เลดี้

  • บุคคลธรรมดาเพศหญิง มีอายุตั้ง 15 – 55 ปี บริบูรณ์ (นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี)
  • สามารถเปิดได้แค่ 1 บัญชีต่อ 1 ท่าน เป็นประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีร่วมได้
  • เปิดบัญชีตั้งแต่ 1,000 บาท เป็นต้นไป
  • ผู้ฝากจะได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิต และความคุ้มครองมะเร็งในระยะลุกลามสูงสุดถึง 2 ล้านบาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ กล่าวคือ ลูกค้าจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เคยเป็นโรคมะเร็งในอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมาก่อน โดยคุ้มครอง 7 โรคมะเร็งในสตรีระยะลุกลาม ได้แก่ โรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูก มะเร็งปีกมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งช่องคลอด มะเร็งปากช่องคลอด และมะเร็งเต้านม ( เริ่มคุ้มครองหลังทำไปแล้ว 90 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี) ส่วนความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตจะเริ่มตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี 
  • เนื่องจากบัญชีประเภทนี้ มีความคุ้มครองโรคมะเร็งในสตรีระยะลุกลาม ผู้ฝากจำเป็นต้องสมัคร UOB Mighty Application เพื่อไว้สำหรับตรวจดูรายละเอียดการเคลื่อนไหวของบัญชี และวงเงินในการคุ้มครองที่สามารถคำนวณ ได้จากยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังมาแล้ว 3 เดือนโดยวงเงินความคุ้มครองจะปรากฎในวันทำการแรกของเดือนถัดไป หลังจากวันที่เปิดบัญชี
  • ในกรณีที่เปิดบัญชี มากกว่า 1 บัญชีภายในเดือนเดียวกันนั้น ทางธนาคารจะพิจารณาจากบัญชีที่มีเงินฝากสะสมมากกว่า แต่ในกรณีที่เปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชีแต่คนละเดือนกัน ธนาคารจะพิจารณาจากการเปิดบัญชีในครั้งแรก
  • ทางธนาคารเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกัน โดยผู้ฝากเงินเป็นผู้เอาประกันและได้รับผลประโยชน์สูงสุด ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทออมทรัพย์ยูโอบี เลดี้ โดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เป็นผู้รับประกันและรับผิดชอบความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามเงื่อนไข
  • มูลค่าของเบี้ยประกัน เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 0.54% / ปี ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
  • เงินฝากประเภทนี้ ได้รับความคุ้มครองจากทางสถาบันคุ้มครองบัญชีเงินฝาก ตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในข้อกฎหมาย